Funlus Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot

 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Funlus Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja) ja sopimuksen tekevä osapuoli (jäljempänä asiakas) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 1.1.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

 1. Sopimuksen kohde

Sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta tuotteesta tai palvelusta jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa. Palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten esimerkiksi asiakkaan internet-yhteydet, eivät kuulu palveluntarjoajan vastuun piiriin.

 1. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös muita tapoja voidaan käyttää.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimusta ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

 1. Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta palvelusta ennakkomaksu ennen palvelun avaamista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta tilattua palvelua oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

 1. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti samanmittaisella sopimuskaudella, kuin edellinen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista.

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan laskutuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä sähköpostitse tai muulla Palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista/kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

 1. Hinnastot, maksut ja laskutus

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella palveluntarjoajan tarjoamien laskutustapojen mukaisesti. Ilmaisia tuotteita ei laskuteta.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen. Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleenavauksesta hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskun huomautusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

 1. Palvelun toimittaminen

Palvelun toimitus alkaa välittömästi, kun asiakas on toimittanut kaikki palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen.

Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla, kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta.

 1. Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai teknistä toteutustapaa. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisista muutoksista asiakkaalle.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen / yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa ”sivusto”) varten. Sivutilan jälleenmyynti on kuitenkin kielletty, ellei asiakas ole ostanut palveluntarjoajalta erillistä jälleenmyyntipalvelua.

Palvelun resurssien koko voi olla rajoitettu ja ilmoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli resurssien käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa palveluntarjoaja oikeuden estää / rajoittaa palvelun käyttöä tai tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus priorisoida liikennettä tai muita resursseja sekä tarvittaessa puuttua asiakkaan palvelun käyttöön tai yksittäisiin prosesseihin, mikäli asiakkaan käyttö aiheuttaa häiriötilanteita.

Palveluun liittyvästä, tai sen kautta tehtävästä, suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

 1. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakastietoihin välittömästi.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja asiakas vastaa kaikista asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä.

Asiakkaan on vastuussa kaikesta palveluun laitetusta materiaalista. Materiaali ei saa olla loukkaavaa, rikkoa tekijänoikeuksia tai olla Suomen lain / hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palveluiden luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen purkamiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse. Erilaisten ostettujen osoitetietolistojen käyttö on kielletty suoramarkkinoinnissa palvelun kautta.

Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan sähköisillä alustoilla tai toimittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä.

Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut.

Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

 1. Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä
ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa konsulttivirheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla

Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai muista syistä. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 1. Palvelun sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan / konkurssiin / hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

 1. Muut ehdot

Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta, ennen kuin kaikki Palveluntarjoajan saatavat asiakkaalta on suoritettu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Pohjois-Savon käräjäoikeus.

Funlus Oy:n palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely

Kumpikin osapuoli vastaa kulloinkin voimassaolevan, soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta omalta osaltaan.

Asiakas toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä sekä viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjiensä ja loppuasiakkaidensa tietoja koskien tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) tarkoittamana yhteisötilaajana. Vastaavasti Funlus Oy toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen henkilötietojen käsittelijänä ja viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjien tietoja koskien yhteisötilaajan alihankkijana.

Rekisterinpitäjänä asiakas vastaa siitä, että se käsittelee henkilö-, välitys-, ja sijaintitietoja lainsäädännöstä sekä viranomaisten määräyksistä ja ohjeista johtuvien vaatimusten mukaisella tavalla. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakas on suorittanut kaikki tietojen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen, tietoyhteiskuntakaaren ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämät menettelyt.

Asiakas valtuuttaa Funlus Oy:n käsittelemään henkilötietoja palvelun toimittamisen edellyttämässä laajuudessa. Funlus Oy voi käsitellä henkilö-, välitys- ja sijaintitietoja asiakkaan puolesta muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, tilastollisten analyysien laatimiseen, markkinointitarkoituksiin, palveluiden optimointiin sekä muihin laillisiin, perusteltuihin ja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. Funlus Oy varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Asiakas vastaa siitä, että palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien henkilö- välitys- ja sijaintitietojen luovuttamisesta Funlus Oy:lle ja niiden käyttötarkoituksesta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä mahdollisten henkilötietojen käsittelyn ja luovutuksen edellyttämien käyttäjien suostumusten keräämisestä ja olemassa olosta. Asiakas vastaa siitä, että Funlus Oy:lla on yksilöidyt, ajantasaiset ja virheettömät tiedot käyttäjästä.

Funlus Oy voi toimittaa asiakkaalle tämän pyynnöstä välitys-, henkilö- ja muita tietoja tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietojen luovutuksessa ja sitä koskevassa menettelyssä noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Asiakas sitoutuu käyttämään Funlus Oy:lta saamiaan tietoja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen ja vain siinä laajuudessa, joka on lain nojalla sallittua rekisterinpitäjälle ja yhteisötilaajalle.

Funlus Oy käsittelee henkilötietoja sopimuksen ja asiakkaan kirjallisten, sopimukseen liitettyjen ohjeiden mukaisesti. Funlus Oy on oikeutettu laskuttamaan asiakasta hinnastonsa mukaisesti asiakkaan kirjallisten ohjeiden edellyttämästä työstä ja toimenpiteistä, ellei toisin ole sovittu sopimuksessa. Käsittelyn päätyttyä Funlus Oy joko poistaa tai palauttaa asiakkaan henkilötiedot, jollei niiden säilyttämistä ole laissa edellytetty.

Funlus Oy toteuttaa sovitut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimenpiteiden tulee taata turvallisuustaso, joka on asianmukainen ottaen huomioon:

 1. a) tarjolla olevat tekniset mahdollisuudet,
  b) toimenpiteiden toteuttamiskustannukset,
  c) käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus, sekä
  d) käsittelyyn liittyvät, erityiset riskit.

Käsitellessään henkilötietoja asiakkaan puolesta Funlus Oy auttaa asiakasta varmistamaan, että yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallista käsittelyä koskevissa 32-36 artikloissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja saatavilla olevat tiedot.
Jos Funlus Oy:lle aiheutuu kustannuksia turvallisuusvaatimusten noudattamisesta tai asiakkaan avustamisesta, asiakas korvaa Funlus Oy:lle tällaiset kulut.

Asiakas- ja välitystietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Funlus Oy:n kumppaneille ja alihankkijoille, jos se on tarpeen palvelun tuottamiseksi. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. Muissa tapauksissa Funlus Oy ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Funlus Oy ohjaa henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn, tietosuojavaltuutetun tai vastaavan viranomaisen tai kolmannen osapuolen henkilötietopyynnöt asiakkaalle. Vastaavasti Funlus Oy ohjaa asiakkaalle henkilötietojen poisto-, luovutus-, korjaus- ja estopyynnöt ja mahdollisuuksien mukaan kohtuullisin teknisin toimenpitein auttaa asiakasta vastaamaan pyyntöihin. Edellä tässä kappaleessa mainitut velvoitteet eivät kuitenkaan sovellu Funlus Oy:hen, mikäli Funlus Oy on velvoitettu lain nojalla luovuttamaan kyseiset tiedot.

Funlus Oy ilmoittaa asianmukaisesti asiakkaalle havaitsemansa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai niiden yritykset.

Funlus Oy sallii asiakkaan ja lain nojalla viranomaisen suorittamat henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastukset. Asiakkaan suorittaman tarkastuksen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin erikseen. Funlus Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta tarkastuksiin liittyvät kustannukset.

Funlus Oy velvoittaa lain vaatimusten edellyttämällä tavalla ja laajuudessa käyttämänsä alikäsittelijän noudattamaan vastaavia ehtoja kuin tässä luvussa on kuvattu.

HUOM.: Tätä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyn dokumentaatiota sovelletaan vain sellaisiin tietoihin, joiden osalta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakas on rekisterinpitäjä ja Funlus Oy on käsittelijä.

Lisäpalveluiden hinnasto

Lisälevytila erikseen: 2,09e+alv/GB/kk. (sovitaan asiakkaan kanssa).

Lisäliikennöinti kuukausittain + 20 GB, 25 euroa+alv / vuosi. (sovitaan asiakkaan kanssa).

Lisätyötunnit sovitaan aina erikseen 79e+alv / h (ma-pe) (Voimassa toistaiseksi).

Suljetun palvelun avausmaksu: 50e + alv

Lisäsähköposti: 22e + alv / vuosi

Lisädomain: 50e + alv / vuosi

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Alihankkijat

Tilaaja on hyväksyy seuraavien alihankkijoiden käytön henkilötietojen käsittelyssä:
Alihankkija Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Zoner Oy (FI) Palvelinten / ohjelmistojen tekninen ylläpito https://www.zoner.fi/tietosuojaseloste/
Amazon Web Services, Inc. (US) Palvelinten / ohjelmistojen tekninen ylläpito https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
Dropbox inc (US) Pilvipalvelin tallennustila asiakastiedoille https://www.dropbox.com/privacy
Atlassian, Inc. / Trello inc (US) Tehtävien hallintaan, tiketöintijärjestelmään, itsepalveluportaali https://help.trello.com/article/1118-trello-and-gdpr-our-commitment-to-data-privacy
Ropo Group Oy (FI) Laskutus, perintä ja luotonvalvonta, asiakasrekisteri https://www.ropocapital.fi/fi/tietosuoja/
Microsoft Corporation (US) Microsoftin ohjelmistot, Office 365 kalenterit, sähköpostipalvelut https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement
Visma Solutions Oy (FI) Sopimushallinta ja sähköinen allekirjoitus, tunnistautuminen
https://vismasign.fi/tietosuoja/
Mailchimp / The Rocket Science Group, LLC (US) Uutiskirjeet, tiedotus, markkinointirekisteri https://mailchimp.com/gdpr/
Telia Inmics-Nebula Oy (FI) Palvelinten / ohjelmistojen tekninen ylläpito
https://www.inmicsnebula.fi/fi/kayttoehdot
Google (US) Google palvelut, Google Ads, Google Analytics
https://support.google.com/google-ads/answer/7687725?hl=fi
Facebook (US) Facebook mainokset, Facebook-sivut
https://www.facebook.com/business/gdpr
Vimeo (US) Videoiden säilytyspaikka.
https://vimeo.com/privacy
PayPal (US / EU) Verkkokaupan maksutapa
Tietosuoja

Nämä alihankkijat vastaavat omista alihankkijoistaan.

Verkkokaupan maksutavat:

Verkkokaupassa voi maksaa myös PayPal tilin kautta.

PayPal-palvelun keskeiset tiedot

Mikä PayPal-palvelu on?

PayPalin avulla yksityishenkilöt ja yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa sähköistä rahaa verkossa. Lisäksi se tarjoaa muita rahoitus- ja oheispalveluja. Näitä palveluja kutsutaan jäljempänä yhteisellä nimellä “Palvelu”.

Voit käyttää Palvelua yksittäisen maksun eli kertamaksun tekemiseen tai voit luoda tilin, jolloin voit suorittaa maksuja helpommin, vastaanottaa ja lähettää maksuja sekä saada käyttöösi lisätoimintoja ja parempia maksutietoja.

Kuka tarjoaa Palvelun?

Palveluntarjoaja rekisteröidyille käyttäjille Euroopan talousalueen maissa on PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (“PayPal“). PayPalin yhteystiedot ovat tällä asiakaspalvelusivulla. Ohjeet hätätapauksia varten ovat jäljempänä kohdassa “Miten toimia“.

PayPal on saanut asianmukaisesti luvan toimia Luxemburgissa pankkina (eli lakikielellä “luottolaitoksena”). Luxemburgin rahoitusalaa säätelevä viranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier eli CSSF valvoo toimintamme vakautta. CSSF ylläpitää rekisteriä säätelemistään organisaatioista osoitteessa https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal on rekisterissä numerolla B00000351, mutta voit etsiä yrityksemme rekisteristä myös nimen perusteella.

Mitä tarvitset Palvelun käyttöä varten?

PayPal-palvelun käyttöä varten tarvitset:

 • tietokoneen, älypuhelimen (kuten Applen iPhonen tai Android- tai Windows-puhelimen) tai tabletin (kuten Applen iPadin tai Android- tai Windows-tabletin)
 • datayhteyden Internetiin. PayPal-palvelu ei toimi, jos tietokoneesi on offline-tilassa.

Nämä ovat tekniset vaatimukset. Mitä paremmin laitteesi ja verkkoyhteytesi toimivat, sitä paremmin palvelu toimii. Jos laitteessa on virus tai muu tietoturvaongelma, se saattaa vaikuttaa PayPal-palveluun sekä muihin laitteen toimintoihin. Suosittelemme noudattamaan laitteen valmistajan ja sen käyttöjärjestelmän toimittajan antamia kaikkia tietoturvaohjeita sekä käyttämään virustorjuntaa, jos sitä suositellaan kyseistä käyttöjärjestelmää varten. Pidä laite, etenkin käyttöjärjestelmä, selain ja virustorjuntaohjelmisto ajan tasalla. Ole varovainen ladatessasi aineistoa Internetistä. Jos et tiedä latauksen lähdettä tai luota siihen, ladatut tiedot voivat osoittautua haitallisiksi.

PayPal-palvelua käytetään rahojen käsittelyyn, joten tarvitset myös lähetettävää tai vastaanotettavaa rahaa, jotta PayPalista olisi sinulle hyötyä. PayPal-palvelusta on myös enemmän hyötyä, jos sinulla on pankkitili ja/tai luotto- tai pankkikortti. Palvelun avulla voit käyttää kyseisiä maksutapoja (pankkia ja/tai korttia) verkossa ilman, että sinun täytyy paljastaa niitä koskevia tietoja muille kuin PayPalille ja huolellisesti valituille kolmansille osapuolille, jotka on mainittu tietosuojaselosteessamme. Palvelu on suunniteltu toimimaan yhdessä muiden pankkitiliesi ja korttiesi kanssa niin, että niitä on helpompi ja turvallisempi käyttää verkossa.

Tietyissä tapauksissa voit käyttää palvelua sellaisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien välityksellä, joille annat luvan toimia puolestasi (esimerkiksi aloittaa maksujen käsittelyn tai käyttää PayPal-tilisi tietoja).

Yksittäiset maksut eli kertamaksut

Jos käytät Palvelua yksittäisen maksun suorittamiseen (ilman PayPal-tiliä), saatamme toimittaa sinulle kyseiseen maksuun liittyvät tiedot ennen kuin annat meille maksumääräyksen ja sen jälkeen.

Nämä tiedot saatetaan ilmoittaa sinulle

 • verkkosivuilla, jotka näet ennen maksun suorittamista
 • sinulle mahdollisesti lähettämissämme sähköpostiviesteissä
 • tässä “Keskeiset maksu- ja palvelutiedot” -ilmoituksessa.

“Payment upon Invoice” (Maksu laskulla) -tuotetta (mikäli saatavana) käytettäessä myös kauppias, jolle maksat, saattaa lähettää sinulle joitain tietoja.

Emme veloita sinulta mistään yksittäisen maksun lähettämisestä Palvelun kautta (mutta voimme veloittaa muusta kyseiseen maksuun liittyvästä palvelusta, kuten valuuttamuunnoksesta).

Voidaksemme käsitellä yksittäisen maksun saatamme pyytää sinua vahvistamaan tiedot maksuun käyttämästäsi maksutavasta (joka voi olla luotto- tai pankkikortti tai jokin muu vaihtoehtoinen maksutapa, riippuen vastaanottajan verkkokaupassa tarjoamistamme painikkeista) ja muut tiedot, jotka määritetään painikkeen integroinnissa vastaanottajan verkkokauppaan, jossa teet meille maksutoimeksiannon.

Maksu suoritetaan niin pian, kuin PayPalin käyttämät maksujärjestelmät sallivat. Mikäli maksun saaja ilmoittaa meille, että hän haluaa selvittää maksusuorituksesi myöhempänä ajankohtana, suoritamme maksun vastaanottajan ilmoittamana ajankohtana.

Ilman PayPal-tiliä lähetettäviin tai vastaanotettaviin maksuihin liittyy rajoituksia. Saat lisätietoja maksamisesta ilman PayPal-tiliä osiosta Käyttöehdot maksuille ilman PayPal-tiliä. Lisätietoja maksun vastaanottamisesta henkilöltä, jolla ei ole PayPal-tiliä saat käyttäjäsopimuksen osiosta Maksujen vastaanottaminen.

PayPal-tilin avaaminen

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat avata PayPal-tilin. PayPal-tilin avaamiseksi sinun on:

 • oltava joko yksityishenkilö (vähintään 18-vuotias) tai yritys, joka pystyy solmimaan juridisesti sitovan sopimuksen
 • rekisteröidyttävä PayPalin käyttäjäksi.

Osana rekisteröitymistä sinun on

 • rekisteröitävä sähköpostiosoite, joka toimii jatkossa myös käyttäjätunnuksena
 • määritettävä salasana, jota käytämme kirjatessamme sinut sisään (lisätietoja hyvän salasanan valitsemisesta on jäljempänä kohdassa Tilin suojaaminen)
 • hyväksyttävä PayPalin tietosuojaseloste ja käyttäjäsopimus sekä siihen sisältyvät käytännöt.

Rekisteröitymisen aikana tai sen jälkeen käyttäjä voi myös määrittää PayPal-tilille maksutavan eli pankkitilin, pankkikortin tai luottokortin, jolta nostamme rahaa käyttäjän PayPal-tililtä suorittamia maksuja varten.

Rahan lisääminen tilille

PayPal-tililläsi olevia rahoja kutsutaan lakikielellä “sähköiseksi rahaksi”, joka on hyväksytty kaikkialla Euroopan talousalueen sisällä verkkokäyttöön sopivaksi rahaksi. Voit maksaa rahaa PayPal-tililtäsi vain, jos tililläsi on rahaa. Jos kuitenkin lähetät rahaa ilman, että PayPal-tililläsi on tarvittavat rahat maksun kattamiseen, pyrimme maksun suorittamiseksi hankkimaan rahat automaattisesti tilisi maksutavoista.

Rahojen lisäämiseksi tilille sinun on tehtävä jompikumpi seuraavista:

 • Sinun on hankittava sähköistä rahaa PayPalilta maksamalla vastaava summa rahoituslähteistäsi. Voit tehdä sen manuaalisesti käyttämällä tilin käyttöliittymässä olevaa Lisää rahaa -toimintoa, tai PayPal voi tehdä sen tarvittaessa automaattisesti kattamaan maksut, jotka olet määrännyt PayPalin lähetettäväksi.
 • Sinun on hyväksyttävä PayPal-maksu, jonka toinen PayPal-käyttäjä on lähettänyt sinulle.

PayPal-tilisi saldo edustaa sähköistä rahamäärää, joka on käytettävissä tililtäsi maksettavia maksuja varten. Sähköinen raha vastaa käteistä, joten EU-laki kieltää koron maksamisen sähköiselle rahalle (direktiivin 2009/110/EY 12 artikla).

Maksujen lähettäminen

Voit lähettää maksun ulkopuoliselle taholle Palvelun kautta klikkaamalla kauppiaan verkkosivustolla (tai muussa verkkomyyntipisteessä) olevaa maksupainiketta. Jos maksun vastaanottajalla ei ole verkkosivustoa tai painiketta maksun suorittamiseksi, voit käyttää tilin käyttöliittymän Lähetä rahaa -toimintoa ja ilmoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Kun aloitat rahan lähettämisen, annat PayPalille määräyksen siirtää sähköistä rahaa PayPal-tililtäsi vastaanottajan PayPal-tilille (katso myös Miten varmistamme henkilöllisyytesi? -osio). Jos vastaanottaja hyväksyy maksun (mikä tapahtuu yleensä automaattisesti), suoritamme siirron.

Joissakin tapauksissa voit ehkä valtuuttaa vastaanottajan ohjeistamaan puolestasi PayPalia käsittelemään kyseiselle vastaanottajalle myöhemmin lähettämäsi maksun (tällaisia maksuja ovat Automaattiset Ennakkoon hyväksytyt maksut tai Laskutussopimusmaksut). PayPal saattaa asettaa maksun summan odottamaan Varantotililläsi, kunnes vastaanottaja lunastaa maksun.

Joissakin tapauksissa sinun voi olla mahdollista sallia toisen lisensoidun maksupalveluntarjoajan aloittaa maksun suorittaminen jollekulle toiselle puolestasi.

Jokaisella uudella tilillä on aluksi rajoitus rahoille, jotka tilin käyttäjä pystyy lähettämään. ”Rahankäyttörajan” nostamiseksi käyttäjän täytyy varmentaa PayPalille annetut tilitiedot. Rajat saattavat vaihdella PayPalin harkinnan mukaan rahanpesua koskevissa laeissa määritettyyn enimmäismäärään asti, mutta käyttäjä ei voi muuttaa rahankäyttörajaa. Tarkistusprosessissa vaadittavat tiedot vaihtelevat asuinpaikan ja tilin tyypin (henkilökohtainen tili vai yritystili) mukaan. PayPal kehottaa sinua varmistamaan tilitietosi ja antaa siihen tarvittavat ohjeet.

Maksujen vastaanottaminen

Kun olet avannut PayPal-tilin, voit vastaanottaa maksun Palvelun kautta hyväksymällä toiselta käyttäjältä tulevan maksun. Voimme myös sallia maksun vastaanottamisen henkilöltä, jolla ei ole PayPal-tiliä. Hyväksyminen tapahtuu lähes aina automaattisesti, joten yleensä sinun ei tarvitse tehdä mitään maksun hyväksymiseksi.

Vastaanottaja pystyy palauttamaan maksuja ja joissain tapauksissa käyttää Palvelua kieltäytyäkseen maksuista, jotka toinen käyttäjä on lähettänyt.

Jos PayPal-tilisi on uusi, rajoitamme vastaanottamaasi rahamäärää rahanpesun ehkäisyyn tarkoitettujen lakien mukaisesti, kunnes olet suorittanut tilisi varmistusprosessin. Kun olet avannut uuden tilin, pyydämme sinua varmistamaan tilisi ja annamme siihen tarvittavat ohjeet.

Estämme maksut, joihin mielestämme näyttää liittyvän vakavia turvallisuusongelmia tai jotka vaikuttavat olevan vilpillisiä. Joskus voimme viivästyttää maksua sen estämisen sijaan, jotta voimme tarkastella tilannetta lähemmin. Jos havaitsemme petoksen sen jälkeen, kun olet vastaanottanut maksun, PayPal yleensä peruuttaa maksun petoksen kohteena olevalle henkilölle ja tekee maksun peruuttamisesta merkinnän tilillesi. Joskus meillä ei ole lain mukaan lupaa selittää estettyä tai viivästettyä maksua tai antaa tietoja peruutetusta maksusta, jotta se ei varoittaisi jotakuta, joka vaikuttaa toimivan vilpillisesti tai syyllistyvän rikokseen. Rajoitusten takia emme voi paljastaa kaikkea, mutta voit kuitenkin kysyä meiltä estetyistä, viivästetyistä tai palautetuista maksuista käyttämällä Suojattua viestikeskusta, josta on lisätietoja jäljempänä osiossa Yhteydenpito kanssasi.

Valuutat

Voit lähettää tai vastaanottaa maksuja monessa eri valuutassa, mukaan lukien seuraavat: Englannin punta, euro, Yhdysvaltain dollari, Kanadan dollari, Japanin jeni, Australian dollari, Sveitsin frangi, Norjan kruunu, Ruotsin kruunu, Tanskan kruunu, Puolan zloty, Unkarin forintti, Tšekin koruna, Singaporen dollari, Hongkongin dollari, Uuden-Seelannin dollari, uusi Israelin sekeli, Meksikon peso, Brasilian real, Filippiinien peso, Thaimaan baht ja uusi Taiwanin dollari.

Jos sinulla ei ole saldoa lähettämässäsi valuutassa tai jos nostat valuuttaa, joka ei vastaa vastanottavan pankkitilin kansallisuutta, Palvelu muuntaa rahat yleensä lähetettävän maksun tai vastaanottavan pankkitilin valuuttaan ja veloittaa valuuttamuunnoksesta palkkion.

Voit vastaanottaa rahaa missä tahansa Palvelun tukemassa valuutassa (lueteltu edellä). Jos vastaanottamasi valuutta ei vastaa PayPal-tilisi kansallisuutta, Palvelu ei muunna ulkomaista valuuttaa kansalliseksi valuutaksi, ennen kuin määräät niin tehtäväksi, nostat rahat pankkitilillesi tai lähetät rahoja toisena valuuttana.

Ennen kuin Palvelu muuntaa valuutan, se ilmoittaa sinulle käytössä olevasta valuuttakurssista sekä veloitettavasta palkkiosta. Palvelu kuitenkin tekee muunnoksen vain, jos määräät Palvelun jatkamaan kyseisen ilmoituksen saatuasi. Tämä ei koske myyjien viivästettyjä maksuja tai Automaattisia/Ennakkoon hyväksyttyjä tai Laskutussopimusmaksuja.

Katso käyttäjäsopimuksesta lisätietoja valuutan muunnosta ja valuutanmuuntovaihtoehdoista.

Takaisinveloituksen tai peruutuksen riski

Jos vastaanottaja ei täytä Myyjien turvan ehtoja (lisätietoja jäljempänä) ja vastaanottaa maksun, johon kohdistuu takaisinveloitus tai joka peruutetaan, vastaanottaja (useimmissa tapauksissa ei PayPal) vastaa kyseisen takaisinveloituksen tai peruutettavan maksun summasta sekä mahdollisista palkkioista, kuten takaisinveloituksen käsittelystä perittävistä palkkioista.

Takaisinveloitus on valitus, jonka osapuolia ovat kortilla rahoitetun maksun vastaanottaja, kyseisen kortin myöntänyt pankki sekä kyseisen pankin asiakas eli maksun lähettäjä. PayPal ei päätä takaisinveloitukseen liittyvistä seikoista, ja PayPalin ja maksun vastaanottajan täytyy hyväksyä kortin myöntäneen pankin päätös lopullisena ja oikeudellisesti sitovana takaisinveloitusta koskevassa valituksessa.

Myyjien turva

Tietyissä olosuhteissa PayPal kattaa takaisinveloituksen tai peruutuksen aiheuttaman menetyksen sen sijaan, että PayPal edellyttäisi maksun vastaanottajaa hyvittämään sen, jos maksaja kiistää valtuuttaneensa maksun tai väittää, ettei ole vastaanottanut maksamaansa tuotetta.

Myyjien turva on saatavilla ja siihen voidaan vedota, kun maksu on kirjattu Myyjien turvan käytäntöön soveltuvaksi käyttäjän maksutapahtumatietosivulla. Myyjien turvan kelpoisuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • ostettujen tuotteiden tai palvelujen tyyppi
 • ostajan ja myyjän asuinmaat
 • myyjän tilin tyyppi
 • postiosoite, johon myyjä lähettää tuotteet
 • todiste käytetystä toimitusmenetelmästä
 • aika, jolloin tuotteet lähetettiin maksun tapahtumisen jälkeen
 • niiden tilien määrä, joilta maksu suoritettiin
 • myyjän yhteistyö.

Käyttäjäsopimuksessa on lisätietoja myyjän asuinmaata koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

Ostajien turva

Ostajien turva antaa sen piiriin kuuluvien tuotteiden ja palvelujen ostajille mahdollisuuden saada takaisin kyseisistä tuotteista maksamansa PayPal-maksun kokonaan tai osittain, jos ostoksia ei toimitettu tai jos ne poikkeavat huomattavasti myyjän antamasta kuvauksesta.

Ostajien turvan saamiseksi ostajan täytyy kirjata riitautus tietyn aikarajan sisällä. Käyttäjäsopimuksessa on tarkat tiedot riitautuksen kirjaamisesta.

Rahan nostaminen (sähköisen rahan lunastaminen)

Jos tilisi saldo on positiivinen, voit antaa PayPalille milloin tahansa määräyksen siirtää rahaa tililtäsi pankkitilille, joka on rekisteröity maksutavaksi PayPal-tililläsi (tai harvemmin maksutapana olevalle kortille). Yleensä tällainen määräys annetaan käyttämällä tilin käyttöliittymässä olevaa siirtotoimintoa. Lakikielellä siirto PayPal-tililtä pankkitilille on sähköisen rahan “lunastus”.

Normaaleissa olosuhteissa siirrämme rahat tililtäsi niin nopeasti kuin käyttämämme maksujärjestelmät sallivat (yleensä yhden arkipäivän) sen jälkeen, kun olemme tehneet mahdolliset tarkastukset, joita PayPalilta voidaan kohtuudella vaatia rahanpesun ja vilpin ehkäisemiseksi tai henkilöllisyytesi ja siirtoon käytettävän pankkitilin käyttöoikeuden vahvistamiseksi.

Jos PayPal-tilisi on uusi, PayPal rajoittaa vastaanottamaasi rahamäärää rahanpesun ehkäisyyn tarkoitettujen lakien mukaisesti. Voit poistaa rajan suorittamalla uuden tilisi varmistusprosessin. Kun olet avannut uuden tilin, PayPal pyytää sinua suorittamaan kyseisen prosessin ja antaa siihen tarvittavat ohjeet.

Voit pitää varoja PayPal-tililläsi niin kauan kuin haluat. Emme veloita siitä, että pidät rahaa PayPal-tililläsi, mutta emme myöskään maksa korkoa, koska koron maksaminen sähköiselle rahalle on kiellettyä.

Palkkiot

PayPal ei veloita rahan lähettämisestä Palvelun kautta (paitsi jos valuutan muunto on tarpeen, maksu lähetetään Joukkomaksuna tai lähettäjä maksaa palkkion osana henkilökohtaista (eikä kaupallista) tapahtumaa).

PayPal veloittaa palkkioita tietyistä tapahtumista, kuten:

 • kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta (hinnat vaihtelevat esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajan sijainnin mukaan)
 • valuutan muunnosta (lisätietoja on edellä kohdassa Valuutat)
 • vastaanottamasi maksun lähettäjän käynnistämän takaisinveloituksen käsittelystä
 • rahojen nostosta (joissain maissa)
 • Mass Pay- tai PayPal Credit -palvelujen ja tiettyjen muiden lisäpalvelujen käytöstä.

Tarkat tiedot palkkioistamme löytyvät käyttäjäsopimuksesta ja Palkkiot-sivulta.

Tilin sulkeminen tai sen käytön rajoittaminen

PayPal tai tilinhaltija voi sulkea tilin milloin tahansa. Jos me suljemme tilin, tilinhaltija saa yleensä asiaa koskevan ilmoituksen kaksi kuukautta ennen sulkemista. Voimme kuitenkin harvinaisissa tapauksissa myös sulkea tilin välittömällä ilmoituksella tilinhaltijalle (esimerkiksi, kun tilinhaltija on rikkonut kanssamme tekemäänsä sopimusta). Käyttäjäsopimuksen osiossa Tilin sulkeminen on lisätietoja (mukaan lukien tietoja siitä, miten tili suljetaan ja millaisia vaikutuksia sulkemisella on).

Lisäksi voimme estää tiliäsi lähettämästä tai vastaanottamasta maksuja ja/tai tekemästä nostoja tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos meille annetut tiedot vaikuttavat virheellisiltä, laiminlyöt keskeisiä velvoitteitasi tai näyttää siltä, että kärsit taloudellisista vaikeuksista (katso myös käyttäjäsopimuksen osio Rajoitettu toiminta Ja pidot). PayPal ei anna sinulle mahdollisuutta rajoittaa tai estää tilisi käyttöä muuten kuin sulkemalla sen.

Jos rajoitamme tiliäsi (sulkematta sitä kokonaan), Suojattu viestikeskus on edelleen käytettävissäsi, kun kirjaudut sisään. Voit myös soittaa Asiakaspalveluun. PayPal voi pyydettäessä kertoa sinulle rajoituksen perusteet (jos kyseisten tietojen paljastaminen on sallittua) ja rajoituksen poistamiseen tarvittavat toimet.

PayPal voi lisäksi estää tietyn maksun (sulkematta tai rajoittamatta tiliä). Lisätietoja on osiossa Maksujen vastaanottaminen.